De modaliteiten van deelname

Ik profiteer


VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ACTIE FUNNY DAYS 20181. ALGEMENE VOORWAARDEN

Neem deze voorwaarden aandachtig door. Uw deelname aan de actie "FUNNY DAYS 2018" (hierna de "actie") is afhankelijk van uw instemming met deze voorwaarden. Deze voorwaarden regelen de betrekkingen tussen u (hierna "u" of de "deelnemer") enerzijds en Amer Sports France, gevestigd te 38096 Villefontaine Cedex (Frankrijk), 80 rue Condorcet (hierna de "organisator") anderzijds met betrekking tot de actie. Alle feedback op of vragen over de actie moeten aan de organisator worden doorgegeven met behulp van de bovengenoemde gegevens of per e-mail aan het volgende adres: france@amersports.deals.
De actie begint op 1 december 2018 om 12.00 uur (UTC+1) en eindigt op 26 december 2018 om 0.00 uur (UTC+1) (hierna de "actieperiode"). Alleen inzendingen die tijdens de actieperiode zijn ontvangen, worden in aanmerking genomen.

2. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ACTIE

Aan de actie kan worden deelgenomen door legaal in Frankrijk en België verblijvende personen die ten minste 18 jaar oud zijn. De organisator kan de deelnemers vragen om te verklaren dat ze voor de actie in aanmerking komen.

3. INSTRUCTIES VOOR DEELNAME

Bij elke aankoop van producten uit de Running-serie herfst-winter 2018 (schoenen, kleding en accessoires) van het merk Salomon* ter waarde van € 300 of meer profiteert u tussen 1 en 16 december 2018 van 15% korting in de winkels die aan de actie meedoen*.

3.1 Aanmaken van een account

Laat u na uw aankoop registreren op www.amersports.deals (hierna de "site") door naar het onderdeel "Funny Days 2018" te gaan (via uw mobiele telefoon, tablet of computer) en vul de online terugbetalingsaanvraag in. Doe dat vóór 26 december 2018 om 23.59 uur. U ontvangt een bevestigingsmail met de inloggegevens van uw account.

3.2 Bewijsstukken

Om van de aanbieding gebruik te maken, moet u vóór 26 december 2018 om 23.59 uur (het tijdstip van de server, die zich in Roubaix (Frankrijk) bevindt, dient als bewijs) de volgende gegevens naar uw account uploaden:

 • Een scan van de kassabon of kassabonnen (let op: bewaar uw originele aankoopbewijs, want dat kan worden gevraagd als u een beroep doet op de garantie in verband met de gekochte producten);
 • Een scan van uw bankgegevens (RIB-attest of IBAN/BIC).

3.3 Terugbetaling

Binnen vier (4) tot zes (6) weken na het einde van de actie, d.w.z. vanaf 26 december 2018, ontvangt u een terugbetaling ter waarde van 15% van het bedrag van uw Salomon-aankopen in het kader van de aanbieding. Deze wordt rechtstreeks overgemaakt op de bankrekening die u in uw aanvraag hebt vermeld.

4. PERSOONSGEGEVENS

Op de site kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Aanmaken van een account: tijdens het aanmaken van uw account worden met name uw achternaam, voornamen, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres geregistreerd.
 • Verbinding met de site: in dit geval worden met name uw verbindings- en browsergegevens geregistreerd.
 • Online terugbetaling: hiervoor worden uw bankgegevens geregistreerd.

Uw gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt :

 • Toegang tot en gebruik van de site;
 • Beheer van de terugbetalingsdiensten;
 • Promotie van de producten van het merk Salomon.

Wanneer bepaalde informatie verplicht is om specifieke functies van de site te kunnen gebruiken, wordt dit vermeld op het moment dat u de gegevens invoert. Als u weigert om verplichte informatie te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde diensten, functies of onderdelen van de site.

Afgezien van uw bankgegevens worden uw persoonsgegevens net zolang bewaard als de geldigheidsduur van uw account, met een maximum van drie (3) jaar, tenzij:

 • U onder de hierna bepaalde voorwaarden een van de rechten uitoefent die u wettelijk toekomen;
 • Een langere bewaartermijn toegestaan of verplicht is op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling.

Behalve in de bovengenoemde gevallen worden uw bankgegevens bewaard totdat de terugbetaling heeft plaatsgevonden.

Tijdens die periode zet de site passende organisatorische, juridische, technische, fysieke en softwaremiddelen in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, zodat wordt verhinderd dat ze door onbevoegde derden beschadigd, gewist of ingezien worden.
De toegang tot uw persoonsgegevens is strikt beperkt tot medewerkers en aangestelden van Amer Sports France die uit hoofde van hun functie daartoe gerechtigd zijn en door een geheimhoudingsplicht gebonden zijn. De verzamelde gegevens kunnen echter worden meegedeeld aan gelieerde bedrijven van Amer Sports France en aan onderaannemers die contractueel belast zijn met de uitvoering van de taken die nodig zijn om de site en zijn diensten goed te laten werken en de relatie met u te beheren, zonder dat u hiervoor toestemming hoeft te geven. Er wordt verduidelijkt dat onderaannemers in het kader van de verrichting van hun diensten slechts beperkt toegang hebben tot uw gegevens en contractueel verplicht zijn om deze overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens te gebruiken.

Naast de bovengenoemde gevallen belooft Amer Sports France om uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming te verkoper, te verhuren, over te dragen of voor derden toegankelijk te maken, tenzij we om een legitieme reden daartoe verplicht zijn (bv. wettelijke plicht, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van het recht van verweer).

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder de gewijzigde Franse Wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over de volgende rechten:

 • Uw gegevens bijwerken of verwijderen door in te loggen op uw account en uw instellingen te configureren;
 • Uw recht van inzage uitoefenen om kennis te nemen van de u betreffende persoonsgegevens;
 • Verzoeken om uw gegevens bij te werken als deze onjuist zijn;
 • Verzoeken om uw gegevens over te dragen of te verwijderen;
 • Verzoeken om uw account op te heffen;
 • Verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • Om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Bezwaar maken tegen of uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw gegevens door onze diensten om aanbiedingen en verzoeken van Amer Sports France per e-mail, sms, telefoon en post te verzenden.

Deze verschillende rechten kunt u uitoefenen door de instellingen van uw account te wijzigen of een e-mail te sturen naar het volgende adres: consumerservice-fr-fr@salomon.com. Uit veiligheidsoverwegingen en ter voorkoming van frauduleuze aanvragen wordt u gevraagd om uw identiteit te bewijzen.
Verder hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
Voor nadere informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Commission Nationale de l"Informatique et des Libertés (meer informatie op www.cnil.fr).

5. AANVULLENDE INFORMATIE

Deze aanbieding wordt georganiseerd door Amer Sports France en geldt voor elke aankoop van producten uit de Running-serie herfst-winter 2018 (schoenen, kleding en accessoires) van het merk Salomon* in deelnemende winkels* in continentaal Frankrijk (inclusief Corsica) en België. De aanbieding is voorbehouden aan meerderjarigen.
De aanbieding is beperkt tot twee (2) aankopen per huishouden (zelfde naam, zelfde adres), voor twee (2) bedragen die aan de voorwaarden van de aanbieding voldoen.
Aanvragen die onvolledig, onleesbaar, vervalst en/of op de site ingediend zijn na de uiterste datum van 26 december 2018 (tijdstip van de server dient als bewijs) of die in verschillende delen zijn ingediend, worden als ongeldig beschouwd. De aanbieding geldt uitsluitend voor producten uit de Running-serie herfst-winter 2018 van het merk Salomon*.
De aanbieding is niet te combineren met andere lopende acties en aanbiedingen.

BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.
Bij betwistingen, klachten of geschillen in verband met de actie of deze voorwaarden proberen de verschillende partijen een minnelijke schikking te treffen. Als het de partijen niet lukt om zo"n minnelijke schikking te treffen, valt het meningsverschil onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechters in de woonplaats van de verweerder.
Amer Sports France S.A.S. met een kapitaal van € 10.352.278, ingeschreven in het handelsregister van Vienne onder nummer 062.501.275, 80 rue Condorcet, 38096 Villefontaine Cedex, telefoon 04 74 99 15 15, e-mail aperun@salomon.com.. Uitgever, host en exploitant van de website: Amer Sports France S.A.S. met een kapitaal van € 10.352.278, ingeschreven in het handelsregister van Vienne onder nummer 062.501.275. Verantwoordelijke voor de publicatie: Yves Weber.
* Lijst van deelnemende winkels beschikbaar op de site www.amersports.deals
**Lijst van producten beschikbaar op de site www.amersports.deals